اندکی صبر

سحر نزدیک است ...

تا ساعاتی دیگر باز خواهیم گشت